Tutustu rekrytointijärjestelmämme tietosuojaselosteeseen

Rekrytoinnin yhteydessä tapahtuvaan työnhakijoiden tiedon keräämiseen on perussääntönä kerättävän tiedon minimointi. Hakijalta pyydetään ja kerätään vain sellaista tietoa, joka on käyttötarkoituksen eli käynnissä olevan rekrytoinnin kannalta olennaista ja vain siinä laajuudessa, mikä on tarpeen.

Tietosuojaseloste

Meranti Siivouspalvelut Oy rekrytointi, 13.05.2022   

1. Rekisterinpitäjä
Meranti Siivouspalvelut Oy
Haaransuonkuja 10, 90240 OULU

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Rekisteriä koskevat yhteydenotot osoitteeseen: meranti@meranti.fi

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot: meranti@meranti.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: hakemusten käsittely, soveltuvuuden arviointi ja henkilövalintaan liittyvä yhteydenpito. Haluamme myös edistää yhdenvertaisuuden toteutumista rekrytoinneissamme. Hakijan henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen ja kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Henkilötietoja voivat käsitellä vain Meranti Siivouspalveluihin työsuhteessa olevat, rekrytointiin osallistuvat henkilöt.

5. Rekisterin tietosisältö
Käsittelemme seuraavia työhönottoprosessin ja haettavan työtehtävän kannalta tarpeellisia henkilötietoja työnhakijoista:
nimi; yhteystiedot, kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite.
– työhakemukseen ja ansioluetteloon liittyvät tiedot, kuten koulutus, ammatti, erityisosaaminen, kielitaito, ammattikortit, ajokorttitiedot.
– työhistoria, kuten työnantajat, työtehtävät, työsuhteen kestot.
– suosittelijat ja mahdolliset suositukset.
– työnhakijan työnhakua koskevat tiedot, kuten toiveet haetusta työtehtävästä, palkkatoive sekä työtehtävien hoitoon liittyvät rajoitukset.
– haastattelutiedot: tehdyt muistiinpanot haastattelusta ja videohaastattelusta (videohaastatteluita ei tallenneta)
– mahdollisiin testeihin liittyvät tiedot:
• tietyissä lakisääteisissä tilanteissa huumausainetestit, joista kerrotaan etukäteen
• turvallisuusselvitykset, joihin tarvitsemme työnhakijan erillisen suostumuksen
• suostumuksellasi julkisesti saatavilla olevaa tietoa esim. LinkedIn tai muu sosiaalisen median palvelu; sekä mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat tiedot
– mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat tiedot

Käsiteltävät henkilötiedot kerätään ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään tai silloin, kun rekisteröity on antanut suosittelijoidensa yhteystiedot, myös suosittelijoilta. Joissain säädetyissä tilanteissa tietoja voidaan saada myös testaukseen perustuen. Lisäksi tiedot koostuvat työhönottoprosessissa tallennetuista tiedoista. Tietojen antaminen näihin tarkoituksiin ei ole pakollista, mutta ilman tässä selosteessa kuvattua tietojenkäsittelyä emme voi valita henkilöä töihin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietojen kerääminen tapahtuu henkilöltä itseltään.
Meranti Siivouspalveluihin työsuhteessa olevien henkilöiden osalta henkilön nimi, syntymäaika ja yhteystiedot tallennetaan Merantin henkilötietojärjestelmästä. Tietyissä rekrytointiprosesseissa tietoja kerätään suostumuksellasi myös erillisiltä ulkoisilta asiantuntijoilta.

7. Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely ja suojaaminen
Emme käsittele arkaluonteisia henkilötietoja rekrytointitarkoituksiin.

8. Henkilötietojen säilytysaika ja tarpeettomien henkilötietojen poistaminen
Hakijaprofiilin tietoja säilytetään 12 kk. Hakemusasiakirjoja (liitteet ja oma profiili) säilytetään pääsääntöisesti 24 kk valintapäätöksestä. Merantiin työsuhteessa olevien hakijoiden tietoja säilytetään työsuhteen keston ajan, kuitenkin enintään 12 kk työsuhteen päättymisestä.
Rekisteröity pääsee pyynnöstä tarkistamaan järjestelmään tallentamansa itseään koskevat tiedot. Rekisteröity voi päivittää ja korjata oman hakijaprofiilinsa tietoja koska tahansa.

9. Automatisoitu henkilötietojen käsittely ja profilointi
Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

10. Tietojen luovutukset
Meranti Siivouspalvelut Oy ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Suostumuksen peruuttaminen ja oikeus saada tiedot poistetuksi
Työnhakijalla on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Rekrytoinnin kannalta tämä merkitsee sitä, että työnhakija peruuttaa hakemuksen hakemaansa tehtävään.

Tarkastusoikeus
Työnhakijalla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietoja ja mitä henkilötietoja käsitellään. Hakija voi tarkistaa hakijaprofiilin sisältämät tiedot, ml. liitteet ja hakuhistorian. Työnhakija voi tehdä tarkastuspyynnön lähettämällä yksilöidyn pyynnön sähköpostitse: meranti@meranti.fi

Oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Jos käsiteltävissä henkilötiedoissa on epätarkkuuksia tai virheitä, työnhakijan on oikeus saada tietosi oikaistuksi tai täydennetyksi.

Oikeus tietojen poistamiseen 
Työnhakijalla on oikeus saada henkilötiedot poistetuksi seuraavissa tapauksissa:
1) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.
2)  suostumuksen peruutus, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.
3/ Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Työnhakijalla on oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen. Tämä tarkoittaa, että Meranti säilyttää tietoja mutta ei käsittele niitä muilla tavoin. Hakija voi rajoittaa tietojen käsittelyä vetäytymällä rekrytointiprosessista.  

Valitusoikeus
Jos työnhakijalla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä hän voi olla yhteydessä osoitteeseen meranti@meranti.fi
Työnhakijalle on myös oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Paluu Merantin rekrytointisivulle »